Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng

Công Ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Á Châu (viết tắt là THIẾT BỊ Á CHÂU) duy trì website www.thietbithuysan.com.vn như một trang thông tin chính thức cung cấp cho khách hàng của THIẾT BỊ Á CHÂU. Người sử dụng đến với website này vì mục đích cá nhân, phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ THIẾT BỊ Á CHÂU, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên website THIẾT BỊ Á CHÂU này phải được sự đồng ý trên cơ sở của bản thỏa thuận giữa hai bên với các điều khoản và điều kiện sau:

Tuyên bố từ chối

CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “TƯƠNG ĐỐI”, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. Định kỳ THIẾT BỊ Á CHÂU sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin thêm mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, THIẾT BỊ Á CHÂU sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Website này, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, THIẾT BỊ Á CHÂU hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu THIẾT BỊ Á CHÂU đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng THIẾT BỊ Á CHÂU không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. THIẾT BỊ Á CHÂU có thể có các lời khuyên, ý kiến và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. THIẾT BỊ Á CHÂU không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại website này hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. THIẾT BỊ Á CHÂU hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên website này, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ website này của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành một sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với THIẾT BỊ Á CHÂU và các đại diện của THIẾT BỊ Á CHÂU. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website này hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website này.

Các liên kết đến các web site khác

Trang www.thietbithuysan.com.vn này có chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của THIẾT BỊ Á CHÂU và THIẾT BỊ Á CHÂU không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. THIẾT BỊ Á CHÂU cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi THIẾT BỊ Á CHÂU.

Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng quan

THIẾT BỊ Á CHÂU bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt website hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. THIẾT BỊ Á CHÂU không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

THIẾT BỊ Á CHÂU bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của THIẾT BỊ Á CHÂU đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của THIẾT BỊ Á CHÂU

– Ban quản trị website –